Pravila Korišćenja

SADRŽAJ I USLUGE PORTALA MEDIAINFO

Portal MediaInfo svojim korisnicima omogućava korišćenje i pristup različitim sadržajima koji uključuju Internet vesti, kolumne, foto galerije, uslugu pretraživanja sadržaja. Korišćenje sadržaja omogućeno je u skladu sa ovim uslovima korišćenja. Portal MediaInfo zadržava pravo ukidanja i promene izgleda, sadržaja i uslova korišćenja Portala MediaInfo kao i svih servisa i podstranica koje su sastavni deo Portala MediaInfo , bez obaveze prethodne najave.

LIČNA, AUTORSKA I DRUGA PRAVA

Sadržaj na Portalu MediaInfo može biti zaštićen autorskim pravima. Sadržaj objavljen na Portalu MediaInfo ne sme se reprodukovati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka Portala MediaInfo, ili na bilo koji način kojim se može prouzrokovati štetu Portalu MediaInfo ili bilo kom trećem licu u skladu sa propisima.

Pojedinac, kompanija ili organizacija može u delovima ili u celosti preuzimati i koristiti isključivo tekstualne sadržaje portala MediaInfo pod sledećim uslovima:

– Prenosilac je dužan da vidljivo navede izvor i URL koji vodi do sadržaja sa MediaInfo portala, neposredno pre objavljivanja teksta na svojim medijima

– Sadržaj preuzet sa sajta MediaInfo mora imati navedeno ime i prezime autora sadržaja, kao i potpis MediaInfo sa linkom ka izvornom tekstu na MediaInfo i uz obaveznu „Do Follow“ odrednicu

Kršenje bilo kog od ovih uslova smatra se kršenjem autorskih prava i podleže zakonskoj odgovornosti.

Ukoliko smatrate da sadržaj objavljen na Portalu MediaInfo povređuje Vaše lično, autorsko ili drugo pravo ili interes, možete od odgovornog urednika zahtevati objavu odgovora ili ispravke, odnosno otklanjanja navodne povrede. Obaveštenje o eventualnoj povredi, odnosno Vaš odgovor ili ispravka, mora da sadrži opis, vrstu i prirodu neistinitosti, nepotpunosti ili netačnosti prenosa sadržaja, odnosno druge povrede, te lokaciju (tj. URL adresa) ili druge informacije dovoljne za identifikaciju predmetnog sadržaja, kao i instrukcije za njegovo otklanjanje.

KOMENTARI ČITALACA

Čitaoci mogu da komentarišu vest i iznesu svoje mišljenje u pogledu objavljene vesti. Prilikom registracije za objavljivanje komentara na vesti objavljene na Portalu MediaInfo , korisnik je dužan da se pridržava sledećih pravila o objavljivanju komentara:

Nije dozvoljeno postavljati, objavljivati, upućivati na, niti prenositi bilo koji Sadržaj koji:

1) povređuje, lišava ili ugrožava autorska imovinska ili moralna prava, žig, poslovnu tajnu ili druga prava intelektualne svojine, ili prava na privatnost i zaštitu ličnih podataka bilo kog trećeg lica

2) povređuje ili podstiče bilo koje ponašanje koje bi moglo da predstavlja kršenje bilo kog važećeg propisa ili bi predstavljao osnov za utvrđivanje građanske odgovornosti

3) je prevaran, obmanjujući, neistinit

4) je namenjen deci ili koji se može smatrati namenjenim deci, u skladu sa odredbama zakona o zaštiti dece na internetu

5) je uvredljiv, opscen, pornografski, vulgaran ili klevetnički

6) promoviše diskriminaciju, netoleranciju, rasizam, mržnju, uznemiravanje ili zlostavljanje bilo kog pojedinca ili grupe

7) je nasilan ili preteći ili promoviše nasilje ili radnje koje predstavljaju pretnju prema bilo kom licu ili entitetu

8) promoviše nezakonite ili štetne radnje ili supstance.

Mi zadržavamo pravo da u svakom trenutku, bez prethodnog obaveštavanja, uklonimo ili onemogućimo pristup bilo kom Sadržaju i Nalogu po našem utvrđenju, za koji se utvrdi da predstavlja kršenje odredaba ili da je na drugi način štetan za Portal MediaInfo.

Ne može se objaviti lični pisani zapis, zapis lika i zapis glasa „bez pristanka lica čije reči, glas odnosno lik sadrži, ako se pri objavljivanju može zaključiti koje je to lice”, takođe „ni bez pristanka onoga kome su namenjeni, odnosno onoga na koga se odnose, ako bi objavljivanjem bilo povređeno pravo na privatnost ili koje drugo pravo tog lica”.

Ne sme se modifikovati, prilagođavati, neovlašćeno pristupati Portalu MediaInfo ili modifikovati drugi Sajt na način kojim bi se treća lica mogla dovesti u zabludu o njegovoj povezanosti sa Portalom MediaInfo.

Ne smeju se postavljati, hostovati ili prenositi “netražene” mailove, sms poruke ili spam poruke, virusi ili kodovi koji imaju destruktivnu prirodu.

Redakcija Portala MediaInfo zadržava pravo izbora komentara koji će biti objavljeni, kao i pravo skraćivanja komentara. Redakcija Portala MediaInfo nema obavezu obrazlaganja odluka vezanih za skraćivanje komentara i njihovo objavljivanje. Ne objavljuju se komentari koji predstavljaju komentar drugih (već objavljenih) komentara, kao ni polemike između komentatora, osim u slučaju drugačije procene redakcije Portala MediaInfo.

LINKOVI NA DRUGE WEB STRANICE I OGLAŠIVAĆI

Portal MediaInfo sadrži i podatke i informacije kao i veze do drugih Internet stranica kreiranih od strane trećih lica (linkovi) koje će se, kad god je to moguće, kao takve označavati. Portal MediaInfo nema nadzor nad navedenim podacima i informacijama ili drugim Internet stranicama te se u potpunosti odriče svake odgovornosti vezane za sadržaj na Internet stranicama kreiranim od strane trećih lica.

Portal MediaInfo nije odgovoran za sadržaj stranica oglašivača na Portalu MediaInfo kao ni za bilo kakvu štetu nastalu reklamiranjem na Portalu MediaInfo. Poslovni odnos između oglašivača i korisnika na Portalu i izvan Portala MediaInfo isključivo se zasniva na poslovnom dogovoru oglašivača i korisnika te Portal MediaInfo nije odgovoran za bilo kakvu moguću štetu proizašlu iz takvog poslovnog odnosa.